Algemene Voorwaarden


Canal Hopper Delft is een onderdeel van Stichting Stunt en verzorgt (rond)vaarten in Delft.

Reserveren groepvaart
Reserveren van een groepsvaart (volledige boothuur) geschiedt via het online reserveringssysteem van Canal Hopper Delft. Door de reservering verbindt de huurder zich tot aanvaarding van de overeenkomst, alsmede de algemene voorwaarden, zoals door Canal Hopper Delft voor de betreffende activiteit wordt aangeboden. Bij bevestiging van de reservering ontvangt de huurder een bevestiging per e-mail van de voorlopige reservering met bijgevoegd de factuur. Een reservering is definitief na elektronische betaling via iDEAL.


Annuleren door huurder bij groepsvaarten
Annuleren door de huurder kan kostenloos tot 24 uur voor de vaardatum. Het betaalde bedrag voor de reservering wordt door Canal Hopper Delft aan huurder gerestitueerd. Bij annulering binnen 24 uur voor de vaardatum is huurder aan verhuurder het volledige bedrag aan boothuur verschuldigd.

Wijzigingen of annuleringen door huurders via Social Deal kunnen tot 3 dagen voor de vaardatum worden doorgegeven. Bij wijzigen of annuleren binnen drie dagen voor de vaardatum vervalt de Social Deal.

 

Annuleren door Canal Hopper Delft
Canal Hopper Delft streeft ernaar in geval van annulering door extreme weersomstandigheden de huurder een nieuw, vrijblijvend aanbod voor een activiteit te doen. Canal Hopper Delft bepaalt wanneer een activiteit door slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden. Canal Hopper Delft heeft eveneens het recht de activiteiten te annuleren of te wijzigen indien zich bijzondere omstandigheden voordoen. In de hiervoor genoemde gevallen zullen reeds gedane betalingen gerestitueerd of verrekend worden. Onder bijzondere omstandigheden wordt onder andere verstaan stormschade, belemmering door derden, natuurrampen, belemmerende maatregelen van enige overheid, werkstaking, brand, storingen binnen het bedrijf, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Canal Hopper Delft gebruik maakt. Wederzijds kan, in geval van overmacht, geen schadevergoeding worden gevorderd. Een eenmaal aangevangen activiteit die wegens extreme weersomstandigheden of bijzondere omstandigheden wordt ingekort wordt beschouwd als volledig uitgevoerd.

Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht tot tijdige aanwezigheid bij aanvang van de activiteit (15 minuten voor afvaart bij groepsvaarten). Indien huurder niet op tijd aanwezig is, kan de vaart worden ingekort (wachttijd is vaartijd). Daarnaast is huurder verplicht tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens Canal Hopper Delft voor en/of tijdens de activiteit in het belang van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit worden gegeven. Huurder is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van door Canal Hopper Delft ter beschikking gestelde of verhuurde. Huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers, waaronder wordt begrepen dat de passagiers voldoende gezond zijn en voorbereid op een tocht van de geplande vaarduur over water in een open boot met name voor wat betreft voldoende en geschikte (warme) kleding, hoofdbedekking en schoeisel.

Verplichtingen Canal Hopper Delft
Canal Hopper Delft draagt zorg voor een goede en tijdige uitvoering van de activiteiten met in achtneming van de grootst mogelijke veiligheid.

Algemeen
Canal Hopper Delft is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect (door derden) kan worden of wordt opgelopen door of tijdens een van de activiteiten en/of gebruik van de door Canal Hopper Delft ter beschikking gestelde materialen, uitrustingsstukken, vervoermiddelen, etc. Canal Hopper Delft sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor De Canal Hopper op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Canal Hopper Delft bij de verlening van haar diensten heeft ingeschakeld.

Weersverwachting Delft